Als groothandel van verbruiksmaterialen voor de grafische industrie ziet Beijersbergen & Partners het milieubeleid evenals de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn als een integraal onderdeel van de totale bedrijfsvoering. De beheersing van de milieubelasting en het beperken van de milieurisico’s zijn zowel een primaire verantwoordelijkheid van het management als van iedere medewerker van Beijersbergen & Partners.

Het beleid van Beijersbergen & Partners is om de bedrijfsvoering op een dusdanige manier uit te voeren, dat het milieu wordt beschermd en dat de veiligheid en de gezondheid van haar medewerkers, klanten en leveranciers wordt gewaarborgd.

Wet- en regelgeving

De Wet Milieubeheer (milieuvergunning) en het verpakkingsconvenant zijn voor Beijersbergen & Partners de huidige belangrijkste wetgevende regelingen om aan te voldoen.

Reduceren van de milieubelasting

Alle bedrijfsactiviteiten van Beijersbergen & Partners BV hebben een effect op het milieu. Deze effecten worden getracht zo laag mogelijk te houden door het treffen van preventiemaatregelen dan wel beperkende maatregelen, zowel organisch als technisch.
Tevens zien wij het aanbieden van minder milieubelastende producten, alsmede klantgerichte oplossingen voor reductie van de afvalstromen als een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering.

Onze bedrijfsvoering m.b.t. tot het nemen van milieubesparende maatregelen is onder te verdelen in de categoriën:

energie
wagenpark
verpakkingsmateriaal
afvalscheiding
transport
klantgerichte oplossingen

Producten van Beijersbergen & Partners BV

Daar wij onze producten niet zelf produceren verlangen wij van onze belangrijkste leveranciers dat zij in het bezit zijn van ISO 14001. Hiermee verzekeren wij ons dat de producten die wij aanbieden op een milieutechnisch verantwoordde wijze tot stand zijn gekomen.
Tevens biedt Beijersbergen & Partners BV een breed assortiment minder milieubelastende producten zoals: plantaardige wasmiddelen, wasmiddelen met een hoog vlampunt, vochtwateradditieven voor alcoholvrij drukken, plantaardige inkten, rubberdoeken met een extreem lange levensduur e.d.
Beijersbergen & Partners is continue op zoek naar minder milieubelastende producten.

Deze beleidsverklaring geeft de uitgangspunten van Beijersbergen & Partners weer. De directie en alle werknemers zijn eraan gehouden deze te realiseren.